Algemene voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Begripsomschrijving:

In deze voorwaarden wordt verstaan:

Onder voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de huurovereenkomst;

Onder Young driver: bestuurder die jonger is dan 26 jaar eventueel eigen risico verdubbeld, afhankelijk van het schadebedrag;

Onder huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

Onder consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Onder schade: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:

-beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en de daaruit voortvloeiende derving van huurinkomsten;

-met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheids-verzekeraar van de auto aansprakelijk is.

Onder bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig.

 

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur

1.Huurder dient voordat deze zijn handtekening plaatst onder het huurcontract goed te controleren of alle schades op het schadeformulier aangetekend zijn.

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren;
 2. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder opdat via GPS-systeem het werkelijke aantal kilometers juist wordt geregistreerd. Bij sabotage van GPS-systeem wordt altijd aangifte gedaan van het misdrijf; poging tot oplichting.

 

Artikel 2: Verlenging van de huurperiode

Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

 

Artikel 3: Overschrijding van de huurperiode

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per dag (exclusief btw) bovenop de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade.

Bovendien in het geval dat de huurder geen toestemming vraagt voor verlenging huurperiode en ook telefonisch onbereikbaar is voor verhuurder, heeft verhuurder het recht om via satelliettechniek de auto te lokaliseren en terug te halen. Kosten zijn voor rekening huurder

 

Artikel 4: Annulering

4.1 Annulering van de reservering is kosteloos, mits huurder 24 uur voor aanvang huurperiode uitsluitend via de mail geannuleerd heeft en huurperiode korter is dan 4 huurdagen.

4.2 Indien overeenkomst langer is dan 4 huurdagen en wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen.

– bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling met een maximum van 20%van de huursom van het voertuig;
– bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 35% van dehuursom van het voertuig;
– bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 40% van dehuursom van het voertuig;
– bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 50% van dehuursom van het voertuig;
– bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 75% van dehuursom van het voertuig;
– bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van verhuur: 90% van de huursom van het voertuig;
– bij annulering op de dag van verhuur of later: de volle huursom van het voertuig.

 

Artikel 5: Betaling

 1. De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra de auto is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom terzake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.
 2. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid van huurder te verlangen.
 3. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn te geschieden. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 % op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.
 4. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,- (excl. BTW), met een minimum van € 75,- (excl. BTW).

 

Artikel 6: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

 

Artikel 7: Gebruik van het voertuig

 1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
 2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
 3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder – zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract. Bij schade kunnen alle daaruit voortvloeiende kosten worden verhaald op degene die onrechtmatig het voertuig heeft laten besturen, inclusief de verzekeringsmaatschappij die schade heeft uitbetaald aan de tegenpartij.
 4. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren.
 5. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
 6. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
 7. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 8. Indien huurder het voertuig buiten de landgrenzen brengt dient de verhuurder daarvan op de hoogte te brengen. Dit in verband met satelliet-controle door verhuurder. Bij overschrijding van de landgrens gaat bij verhuurder signaal af en wordt bij wantrouwen door laatstgenoemde politie en of beveiligingsbedrijf ingeschakeld. Eurocross pechhulp is verplicht indien huurder met het voertuig buiten de Nederlandse landgrens reist.
 9. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden.
 10. Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).
 11. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken indien anders worden alle gemaakte kosten op de huurder verhaald.
 12. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 13. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:

-verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;

-de instructies van verhuurder op te volgen;

-de politie ter plaatse te waarschuwen;

-gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;

-binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen Indien men schade, waarbij men evident schuldig is, niet vermeldt heeft de verzekeringsmaatschappij het recht om de schade op huurder te verhalen.;

-zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;

-het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;

-de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.

 1. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
 2. Huurder dient langer dan 1 jaar te beschikken over een geldig rijbewijs en minimaal 21 jaar oud te zijn.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade.

 1. Tenzij in de schaderegistratie die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.
 3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:

-de schade is ontstaan met goedvinden van of door opzet, evidente nalatigheid of onzorgvuldigheid van huurder. Dus indien sleutel is kwijtgeraakt of is laten zitten in de auto en de auto wordt gestolen, dan vordert de verzekeringsmaatschappij alle schade terug. Indien via GPS-systeem blijkt dat er duidelijk te hard of gevaarlijk gereden is, wordt schade verhaald op huurder en/of bestuurder.

 

Bij schade boven de € 1500,- wordt via GPS-controle altijd door een fraude-expert van de verzekeringsmaatschappij gecontroleerd of er opzet aanwezig is. Zo ja, dan geldt artikel 7 lid 3.

-de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7;

-de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;

-het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;

-het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;

-de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd.

 1. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
 2. In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van

-maximaal € 5000,- voor de huurder die consument is;

-maximaal € 5000,- voor de huurder die niet consument is.

Voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van 75cm van de bovenzijde van het voertuig, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig een bestel-, vracht- of kampeerauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading, dat zich op een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar bovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.

5.1 in afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van maximaal € 995,- euro voor schade die is ontstaan ten gevolgen van beschadiging aan, of toegebracht met, ander voertuig

 1. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
 2. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.
 3. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

 

Artikel 9: Reparaties en onderhoudsbeurten

 1. De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden, komen voor rekening van verhuurder, tenzij deze kosten krachtens enige bepaling van deze overeenkomst of de wet voor rekening van huurder komen.
 2. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten mogen niet zonder voorafgaande toestemming van verhuurder worden uitgevoerd bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van de huurder zijn. Bij wel verkregen toestemming van verhuurder worden kosten van de door de huurder aldus betaalde reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een deugdelijk bewijs van betaling vergoed. Op verzoek van verhuurder dient huurder bij reparaties vervangen onderdelen bij verhuurder in te leveren bij gebreke waarvan de gemaakte kosten niet worden vergoed door verhuurder.

 

Artikel 10: Technische gebreken aan de auto.

 1. Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer volgens de bij verhuurder geldende regeling. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden.
 2. Voor de gevolgen van beschadiging van met het voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk. Huurder wordt geacht te dier zake een verzekering af te sluiten, ook indien huurder consument is.

 

Artikel 11: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen.

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was.

Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).

Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (excl. BTW).

 

Artikel 12: Beslag op het voertuig.

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

 

Artikel 13: Ontbinding van de huur

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen.

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

 

Artikel 15: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

 1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.
 2. De gegevens kunnen tevens worden opgenomen in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem.

De persoonsgegevens van huurder of van bestuurder worden in ieder geval opgenomen indien het voertuig niet wordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met het voertuig worden gepleegd, er door toedoen of nalaten van huurder of bestuurder herhaaldelijk schade aan de auto wordt toegebracht en indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan. Dit heeft tot gevolg dat huurder voor jaren nergens meer een voertuig kan huren.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht.

Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

In geval van aantoonbare onwaarheden geuit middels een google-recensie door huurder of vertegenwoordiger kan verhuurder een gerechtsprocedure van smaad of laster initiëren. De onderbouwde claim vanuit verhuurder zal i.i.g. € 5000,- zijn + bijkomende kosten zoals advocaat-en gerechtskosten.